Kontakt Kontakt
Praca zdalna Praca zdalna
Rozwiązania własne Rozwiązania
Usługi Usługi
Oprogramowanie Programy

Procesy biznesowe

System enova jest jak eleganckie ubranie – trudno się spodziewać, by to, które wisi na sklepowym wieszaku, było skrojone dokładnie do potrzeb użytkownika. Dlatego program wymaga zaadaptowania go do środowiska, w którym będzie działał. Wspólny wysiłek włożony na etapie wdrożenia na pewno się opłaci – enova będzie w stanie rozwiązać problemy, które dotychczas wydawały się niemożliwe do rozwiązania.

Aplikacja skonstruowana jest modułowo – każdy moduł ma za zadanie wspomagać określony obszar działalności organizacji: zarządzanie kadrami, rachubę płac, ewidencję środków pieniężnych, fakturowanie, gospodarkę magazynową, sprzedaż, księgę inwentarzową, środki trwałe, księgowość, relacje z klientami, windykację czy sprzedaż mobilną. Na przykład system funkcjonujący w drukarni musi mieć możliwość przygotowywania kosztorysów z uwzględnieniem zapasów magazynowych, kosztów towaru, dostępnych gramatur papieru. Powinien uwzględniać koszt farb i szacować ich wykorzystanie, wyliczać czas pracy maszyn potrzebny do realizacji zlecenia oraz uwzględniać przy kalkulacji zleceń amortyzację i koszty leasingu. System enova przygotowany został do współpracy z oprogramowaniem branżowym i specjalistycznym, dzięki czemu całość funkcjonowania firmy można skupić w jednej aplikacji. Pozwala to zapomnieć o żonglowaniu wieloma oddzielnymi programami i marnowaniu w ten sposób czasu i środków.>Skomplikowane? Być może, jednak warto poświęcić czas na konfigurację programu – dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzać go w przyszłości, działając efektywniej.

 
 •  
   

  Enova Księga podatkowa

  Program zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Podstawowe funkcje to:

  • zapisy KPIR,
  • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT,
  • zestawienia oraz,
  • rozliczenia z kontrahentami.

  Program umożliwia ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). W ramach aplikacji dostępny jest szereg dokumentów typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7. System filtrów definiowanych dowolnie przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie przygotowywania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

  Ewidencja dokumentów i Ewidencja VAT

  System ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

 •  
   

  Enova Księga handlowa

  Program przeznaczony jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Do podstawowych funkcji aplikacji zaliczają się:

  • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników,
  • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT,
  • zestawienia sald i obrotów oraz
   System reprezentuje nową generację oprogramowania do prowadzenia księgowości uproszczonej. Jest niezwykle elastyczny i dostosowuje się do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych.

  Dzienniki

  • Aplikacja umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).

  Ewidencja dokumentów

  • prócz funkcji opisanych w specyfikacji modułu Księga Podatkowa aplikacja umożliwia automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

  Deklaracje

  • System umożliwia automatyczne sporządzanie rozliczanie podatku dochodowego CIT lub PIT.

  Schematy księgowe

  • Działanie schematów księgowych polega na automatycznym dekretowaniu wszystkich dokumentów na podstawie informacji takich jak: kwota, data, kontrahent oraz opis analityczny wprowadzony. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont. Wraz z systemem parametrów kontrolujących poprawność zapisów moduł eliminuje pojawianie się błędów w trakcie księgowania dokumentów.
 •  
   

  Enova Księga inwentarzowa

  Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Dodatkowa funkcjonalność:

  • dowolne ustawiania lat obrachunkowych,
  • pełen dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym,
  • automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku:sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych,
  • inwentaryzację środków trwałych,
  • rozliczanie ulg inwestycyjnych.
 •  
   

  Enova Ewidencja Środków Pieniężnych

  zapewnia kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Gromadzi informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module EŚP bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Enova Ewidencja Środków Pieniężnych odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp. Wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie.

  Moduł umożliwia:

  • wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie,
  • sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
  • obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,
  • rejestrację wpłat i wypłat bankowych niezwiązanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą(np. opłaty bankowe czy dopisane odsetki),
  • zlecanie przelewów w dowolnej walucie,
  • generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,
  • prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie i Bank Wypłaci,
  • weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie,
  • tworzenie dowolnej liczby tabel walut i kursów wymiany,
  • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),
  • zarządzanie dokumentami rozliczeniowymi (noty odsetkowe, potwierdzenie sald,ponaglenia zapłaty, różnice kursowe, kompensaty),
  • przygotowywanie raportów o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności).

  Na funkcjonalność opcji EŚP składają się:

  • raporty – definiowanie nagłówków raportów kasowych i wyciągów bankowych;ewidencjonowanie wpłat i wypłaty bankowych,
  • dokumenty kasowe – tworzenie raportów kasowych na podstawie kwitów KP i KW,
  • przelewy – ewidencjonowanie na podstawie listy zobowiązań przelewów dla kontrahentów, pracowników oraz przelewów do US i ZUS; komunikacja z systemami home-bankingu w zakresie przesyłania przelewów w formie elektronicznej,
  • zobowiązania i należności – przegląd zobowiązań i należności w różnych przekrojach; informacje niezbędne do wystawiania przelewów,
  • rozrachunki – lista dokumentów (zobowiązania, należności, wpłaty, wypłaty) rozliczonych i nierozliczonych w różnych przekrojach; opcje parowania, kompensowania i prowadzenia rozrachunków.
 •  
   

  Enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe

  Moduł dodatkowy enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  enova Elektroniczne Wyciągi Bankowe umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 50 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta, usługa ta wykonywana jest bezpłatnie, w ramach zakupionej licencji).

  Dodatek Elektroniczne Wyciągi Bankowe wraz z standardowymi funkcjami EŚP umożliwia:

  • Automatyzacja rozliczania płatności.
  • Wyeliminowanie ryzyka związanego z błędnym „ręcznym” wprowadzaniem danych z wyciągu.
  • Znaczące przyspieszenie wprowadzania danych do systemu - oszczędność czasu i nakładu pracy osób pracujących z wyciągami bankowymi.
  • Możliwość nanoszenia informacji istotnych księgowo przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy (standardowe mechanizmy programu - matryce).
  • Wsparcie działu księgowego poprzez naniesienie w dokumencie źródłowym (wpłacie/wypłacie, operacji bankowej) szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny),które zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania wyciągów.
 •  

  Księga Podatkowa

  Zapewnia kompleksową obsługę firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   


  Podstawowe funkcje to:
  • zapisy KPIR,
  • ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
  • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT,
  • zestawienia oraz
  • rozliczenia z kontrahentami.

  Program umożliwia ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych, zarówno bieżących, jak i statystycznych (na koniec roku). W ramach aplikacji dostępny jest szereg dokumentów typu: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne). W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7. System filtrów definiowanych dowolnie przez użytkownika daje nieograniczone możliwości w zakresie przygotowywania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

  Zapisy KPIR

  Aplikacja pozwala na prowadzenie grupowanych wg dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych w buforze (więcej informacji poniżej).

  Ewidencja dokumentów i Ewidencja VAT

  System ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp.Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzystaewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego.

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Aplikacja służy m.in. do ewidencji wyciągów bankowych oraz wystawiania i drukowania kwitów KP i KW, na podstawie których sporządzany jest raport kasowy. Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (zobowiązania i należności). Funkcja wzbogacona została o opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu (w tym przelewów elektronicznych).

  Zestawienia księgowe

  Zestawienia księgowe pozwalają użytkownikowi obliczyć bilans firmy i przygotowywać inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki działalności.

  Deklaracje

  W ramach systemu dokumenty dotyczącej zaliczki na podatek dochodowy dla jednego lub wielu właścicieli sporządzane są i drukowane automatycznie.

  Matryce

  Aplikacja zawiera wzorce dokumentów bazujące na informacjach takich jak: kwota, data, kontrahent, opis, oraz nr kolumny księgi. Matryce budowane są przez użytkownika w oparciu o kolumny KPIR.

  Bufor księgowań

  Bufor umożliwia wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów. To rodzaj notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty i zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów, np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Funkcjonalność ta daje gwarancję efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości.

  Import dokumentów z zewnątrz do księgowości

  Aplikację rozbudowano o możliwość importu dokumentów z zewnątrz do systemu. Dzięki temu ogranicza się lub nawet całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dostarczonych przez klienta dokumentów (np. sprzedaży czy zakupu).

  Ewidencja Środków Pieniężnych

  Ewidencja Środków Pieniężnych pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

  Analiza rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej może być bardzo prosta – mechanizm Preliminarza EŚP pozwala śledzić zaplanowane wielkości preliminarza oraz porównywać z rzeczywistymi, wpływami/wydatkami wraz z możliwością podziału na rodzaje przychodów i kosztów. Narzędzia te pozwalają, na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań, oszacować jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości. Analiza ta może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające możliwej utracie płynności finansowej.

   

Nasi partnerzy
Strony powiązane
Słowa kluczowe