Kontakt Kontakt
Praca zdalna Praca zdalna
Rozwiązania własne Rozwiązania
Usługi Usługi
Oprogramowanie Programy
  •  
   Więcej informacji Mikro firma
   Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający na obsługę pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania ...

   Optima

   Rozwiązanie na dobry początek
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Średnie przedsiębiorstwo
   Platforma Comarch ALTUM jest rozwiązaniem wspierającym codzienną pracę osób odpowiadających w firmie za finanse i księgowość. Możliwości Comarch ALTUM pozwalają wykonywać automatycznie wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji pracowników ...

   Altum

   Dla firm rozwijających się
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
  •  
   Więcej informacji Duże firmy
   Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych ...

   ERP XL

   Dla dużych przedsiębiorstw
   Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
 
 •  
   

  Pełna księgowość

  Comarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający na obsługę pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

  Plan kont
  Plan kont

  Moduł Księga Handlowa pozwala na:

  • stworzenie wielopoziomowego planu kont,
  • wykorzystanie funkcji grup kont,
  • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
  • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
  • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
  • predekretację dokumentów,
  • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
  • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
  • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
  • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
  • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
  • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
  • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
  • pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
   Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

  Grupy kont Grupy kont

  Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Wszystkie dane potrzebne do jej wypełnienia pobierane są z bazy danych programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej Comarch ERP Optima daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu.

  Lista elementów schematu księgowego
  Lista elementów schematu księgowego

  Moduł Księga Handlowa Plus umożliwia:

  • zakładanie kont walutowych,
  • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
  • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
  • generowanie przeszacowania walut.

  Lista dokumentów przeszacowania walut
  Lista dokumentów przeszacowania walut

  Zobacz szkolenie e-learningowe dotyczące obsługi Księgi Handlowej w wersji demo:

  szkolenie demo

  Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa zyskujesz:

  • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
  • oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych,
  • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
  • możliwość wysyłania e-deklaracji,
  • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów.
  • możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie).
 •  
   

  Książka przychodów i rozchodów oraz ryczałt

  Comarch ERP Optima Księga Podatkowa obejmuje łatwą obsługę księgową firmy oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się z fiskusem na podstawie Księgi przychodów i rozchodów lub na podstawie ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (rejestry VAT).

  Księga podatkowa
  Księga podatkowa

  Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzona informacja jest następnie przetwarzana i pozwala na przygotowanie i wydrukowanie lub złożenie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7, VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-4R oraz PIT-28.


  Moduł Księga Podatkowa zapewnia możliwość:

  • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie deklaracji rocznych oraz wysyłanie ich do systemu e-deklaracji,
  • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na PIT-36 lub PIT-36L,
  • sporządzania deklaracji VAT-7 i VAT-UE oraz wysyłanie ich do systemu e-deklaracji.
  • księgowania do bufora,
  • przeksięgowania zapisów z bufora do księgi,
  • zamknięcia zapisów księgowych na dany dzień,
  • sporządzania i księgowania spisu z natury.

  Deklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-DeklaracjeDeklaracja roczna z ikonką eksportu do systemu e-Deklaracje


  Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

  • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • rejestrów VAT,
  • ewidencji dodatkowej,
  • ewidencji wynagrodzeń,
  • ewidencji przebiegu pojazdu,
  • spisu z natury,
  • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
  • sporządzenie deklaracji podatkowych.

  Moduł Księga Podatkowa, współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima, dzięki czemu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

  Księga Podatkowa współpracując z poniższymi modułami umożliwia:

  • Faktury - Bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej;
  • Kasa/Bank - Przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności;
  • Środki Trwałe - Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych;
  • Kadry i Płace - Szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

  Lista spisów z natury
  Lista spisów z natury

  Moduł Księga Podatkowa to także:

  • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
  • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów z możliwością wprowadzenia zmian),
  • możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
  • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L.

  Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa zyskujesz:

  • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
  • automatyczne księgowanie dokumentów z innych modułów do KP,
  • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
  • możliwość wysyłania e-deklaracji,
  • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu.
 •  
   

  Środki trwałe

  Comarch ERP Optima Środki trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Comarch ERP Optima Środki Trwałe pozwala na kompleksową obsługę gospodarowania środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

  Karta środka trwałego
  Karta środka trwałego

  Moduł Środki Trwałe pozwala na:

  • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • generowanie planu amortyzacji dla wskazanego okresu obrachunkowego,
  • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa),
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych i innych dokumentów środków trwałych,
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
  • uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych,
  • ewidencję środków trwałych będących w budowie,
  • przypisanie osoby odpowiedzialnej za dany środek trwały oraz miejsca jego użytkowanie.

  Plan amortyzacji wybranych środków trwałych
  Plan amortyzacji wybranych środków trwałych

  Moduł posiada także kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
  • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
  • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

  Ewidencja wyposażenia
  Ewidencja wyposażenia

  Comarch ERP Optima Środki Trwałe to:

  • Przyspieszenie pracy poprzez możliwość zbiorczego naliczenia odpisów amortyzacyjnych;
  • Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w jednym programie,
  • Pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych,
  • Pewność lepszej dbałości o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby.

  Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe zyskujesz:

  • oszczędność czasu dzięki możliwości zbiorczego naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz automatycznemu księgowaniu dokumentów takich jak: otrzymanie, amortyzacja, ulepszenia, likwidacji,
  • możliwość analizowania środków trwałych w ujęciu historycznym.
 •  
   

  Finanse i księgowość

  Platforma Comarch ALTUM jest rozwiązaniem wspierającym codzienną pracę osób odpowiadających w firmie za finanse i księgowość. Możliwości Comarch ALTUM pozwalają wykonywać automatycznie wiele działań, które dotychczas wymagały ingerencji pracowników. Praca księgowego z Comarch ALTUM bardziej przypomina zarządzanie księgowością, niż faktyczne księgowanie.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Plan kont, konta księgowe, okresy obrachunkowe, dzienniki księgowe

  Zakładowy plan kont jest ściśle powiązany z profilem działalności firmy i jej specyfiką. Comarch ALTUM umożliwia zbudowanie wielopoziomowego planu kont dostosowanego do potrzeb konkretnej jednostki. Przydatnym narzędziem ułatwiającym tworzenie planu kont jest Generator Planu Kont. Z jego pomocą w kilka sekund można przygotować wzorcowy plan kont dostosowany do potrzeb wybranego rodzaju działalności i formy organizacyjno – prawnej. Konta na każdym poziomie planu kont mogą być dodawane także ręcznie. System Comarch ALTUM pozwala na tworzenie dowolnej ilości poziomów analityki do kont syntetycznych. Umożliwia również korzystanie z tzw. Kont słownikowych – tzn. powiązanych z konkretnymi obiektami, np. artykułami, kontrahentami, pracownikami, magazynami.

  Lista kont została wyposażona w mechanizmy ułatwiające dostęp do potrzebnych w danym momencie informacji. Należą do nich m.in.:

  • Rozbudowane filtry pozwalające na wyszukiwanie konkretnych kont (możliwość szukania m.in. pod względem typu konta, rodzaju, poziomu, a także definiowania własnych filtrów)
  • Możliwość podglądu zapisów na koncie księgowym z poziomu planu kont
  • Dostęp do informacji o obrotach i saldach z poziomu planu kont

  W każdym momencie możliwe jest dodawanie nowych kont do istniejącego planu kont. Dodatkowo dla Kontrahentów odpowiednie konta mogą być tworzone automatycznie. Przydatną funkcjonalnością jest możliwość podglądu dokumentów źródłowych powiązanych z konkretnymi dekretami bezpośrednio z poziomu konta księgowego. Dla maksymalnego bezpieczeństwa i uniknięcia pomyłek, które mogą być szczególnie kosztowne w obszarze księgowości, w platformie Comarch ALTUM przewidziano możliwość księgowania „na brudno”. W praktyce oznacza to, że dokumenty księgowane są najpierw do bufora. Księgowanie do bufora wpływa na obroty i salda na kontach, ale do momentu finalnego zatwierdzenia dekret można usunąć lub zmienić.

  Funkcjonalność Comarch ALTUM pozwala na elastyczne definiowanie okresów obrachunkowych i ich podział na okresy cząstkowe. Rok obrachunkowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym.

  Jeden okres obrachunkowy musi być ustawiony jako okres bieżący, ale w każdym momencie system pozwala na dostęp do danych księgowych odnoszących się do innych okresów obrachunkowych.

  Zgodnie z przepisami do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Wszystkie dekrety księgowe dokonywane w systemie Comarch ALTUM są zapisywane w dziennikach księgowych. Użytkownik ma możliwość definiowania dzienników cząstkowych. Lista zapisów księgowych w dziennikach może być filtrowana, np. pod względem daty, okresu obrachunkowego lub dziennika cząstkowego. Z poziomu dzienników można bezpośrednio dodawać nowe zapisy księgowe, a także zatwierdzać zapisy w buforze.

   

  Automatyczne księgowanie

  Comarch ALTUM wyposażony został w możliwość definiowania tzw. schematów księgowych, które umożliwiają automatyczne rejestrowanie wydarzeń na kontach księgowych w oparciu o dokumenty źródłowe. Mechanizm pozwala na definiowanie wzorców księgowań dla poszczególnych typów dokumentów w systemie. Do jednego typu dokumentów może być przypisany więcej, niż jeden schemat księgowy – wówczas Użytkownika podczas księgowania ma możliwość wyboru schematu, który zostanie wykorzystany. Platforma Comarch ALTUM umożliwia także zdefiniowanie księgowań okresowych, które będą przeprowadzane przez system w określonych przez Użytkownika odstępach czasu. Mechanizmy schematów księgowych i księgowań okresowych usprawniają procesy księgowania dokumentów sprawiając, że praca księgowości zostaje w dużym stopniu zautomatyzowana.

   

  Wielowalutowość, różnice kursowe

  System Comarch ALTUM pozwala na dokonywanie księgowań zarówno w walucie systemowej (w Polsce – PLN), jak i w walutach obcych. Platforma usprawnia naliczanie różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych generują się automatycznie i mogą być automatycznie księgowanie na odpowiednich kontach z wykorzystaniem schematów księgowych.

   

  Rejestry VAT

  Obowiązek prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług wymaga prowadzenia ewidencji operacji sprzedaży oraz zakupu towarów i usług, z wykorzystaniem rejestrów VAT. W Comarch ALTUM wymagane jest zdefiniowanie minimum jednego rejestru zakupu i jednego rejestru sprzedaży. Zgodnie z potrzebami konkretnej formy, Użytkownik ma możliwość definiowania większej ilości rejestrów, np. kilka rejestrów przypisanych do różnego rodzaju zakupów. Lista rejestrów zawiera wszystkie wprowadzone do systemu faktury VAT. Wyszukiwanie konkretnych dokumentów jest ułatwione dzięki rozbudowanym filtrom. Comarch ALTUM pozwala także na generowanie deklaracji VAT-7 na podstawie dokumentów wprowadzonych do systemu. Funkcjonalność Rejestrów VAT umożliwia uwzględnienie szczególnych przypadków powstania obowiązku podatkowego.

   

  Zestawienia księgowe

  Dane księgowe zapisane w systemie Comarch ALTUM mogą być analizowane za pomocą elastycznie budowanych zestawień księgowych. Platforma pozwala na szybkie przygotowanie zestawień typu bilans czy rachunek zysków i strat, a także budowanie przez Użytkowników własnych zestawień, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Dzięki temu zestawienia księgowe mogą posłużyć np. do analizy płynności finansowej firmy.

   

  Finanse

  Prowadzenie biznesu składa się z wielu różnego rodzaju działań, jednak wszystkie zmierzają do podstawowego celu – zarabiania pieniędzy. Dlatego obszar finansów w firmie wymaga szczególnie precyzyjnej kontroli. Comarch ALTUM pozwala na skuteczne zarządzanie kondycją finansową firmy.

  Operacje kasowe i bankowe

  Platforma Comarch ALTUM daje możliwość pełnej obsługi operacji kasowych i bankowych. Funkcjonalność systemu w tym zakresie to m.in. ewidencja wpłat i wypłat kasowych i bankowych, tworzenie raportów kasowych, rejestracja wyciągów bankowych. Raporty z dokonanych już operacji kasowych i bankowych dają pogląd na historyczne przepływy środków pieniężnych w firmie. Z każdą operacją kasowo – bankową skojarzona jest kategoria, która niesie informację, jakiego rodzaju przychodu lub kosztu dotyczy dana wpłata lub wypłata. Każdy zapis niesie więc w sobie informację, jakiego rodzaju kosztu dotyczy lub jakiego typu przychód zwiększa nasze zyski. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w firmie.

   

  Płatności i rozliczenia

  Planowanie przyszłych wpływów i wydatków firmy jest ułatwione poprzez funkcjonalność obsługi płatności. Lista płatności podzielona jest na wpłaty, których powinni dokonać na rzecz firmy kontrahenci (należności), wraz z ich planowanymi terminami, a także listę zobowiązań firmy wobec kontrahentów.

  Płatności w systemie mogą być:

  • wprowadzane przez użytkownika z poziomu harmonogramu. Przykładami mogą być: planowane zakupy wyposażenia do firmy (nie mamy jeszcze dokumentu zakupu, ale planujemy określony wydatek), planowane wpływy środków finansowych niezwiązane z dokonywanymi transakcjami
  • automatycznie dopisywane w chwili wystawiania dokumentu, który pociąga za sobą konieczność uregulowania płatności. Przykładami mogą być: zatwierdzona faktura sprzedaży (lub zakupu) z płatnością.

  Comarch ALTUM pozwala na obsługę płatności gotówkowych, przelewów bankowych, czeków. Możliwe jest także kompensowanie należności ze zobowiązaniami, dzielenie płatności dla konkretnego dokumentu oraz łączenie płatności dla różnych dokumentów w jedną płatność.

  Comarch ALTUM pozwala na swobodne rozliczanie faktycznych operacji kasowo – bankowych z zaplanowanymi płatnościami odnoszącymi się do poszczególnych transakcji. Możliwa jest obsługa rozliczeń całkowitych bądź częściowych, a także rozliczeń w walutach obcych (wówczas automatycznie generowane są dokumenty różnic kursowych).

  Platforma Comarch ALTUM pozwala na obsługę skonta, czyli rabatu przydzielanego w przypadku dokonania płatności w określonym terminie. Skonto może być ekwiwalentem za terminowe uregulowanie należności przez kontrahentów – wówczas dotyczy ono płatności przychodowych, lub też ekwiwalentem za terminowe uregulowanie zobowiązania, dla płatności rozchodowych. System pozwala na zdefiniowanie kilku skont dla jednej płatności – np. 10% w przypadku zapłaty w ciągu 3 dni, 7% w przypadku zapłaty w ciągu 6 dni itd. Skonto naliczane jest w momencie rozliczenia płatności, jeśli zostanie spełniony warunek skonta.

 •  
   

  Finanse i księgowość

  Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

  Więcej informacji Przejdź do opisu programu
   
   

  Obszar finansowo-księgowy to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

   

  Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do zmieniających się regulacji,
  • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora,
  • Ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów,
  • Obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze danego rodzaju,
  • Wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
  • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
  • Automatyzacja księgowań - ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonujące dekretacji,
  • Mechanizm księgowań okresowych - odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.,
  • Kontrola poprawności dekretacji - gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
  • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.

   

  Monitoring kosztów:

  • Ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”,
  • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
  • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.

   

  VAT pod kontrolą:

  • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT
  • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT;
  • Rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie,
  • Możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
  • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne.

   

  Szeroka paleta form płatności:

  • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz innych walutach,
  • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego,
  • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali,
  • Współpraca z bankowością elektroniczną – możliwość wymiany danych z listy płatności i zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem,
  • Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.

   

  Zarządzanie płynnością finansową:

  • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje,
  • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów - informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty),
  • Możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań,
  • Elastyczne wystawianie kompensat - ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne),
  • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych,

   

  Wielowalutowość:

  • Automatyczne pobieranie kursów NBP,
  • Naliczanie różnic kursowych - po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
  • Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) - kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych,


  Uwzględnienie specyfik produktów finansowych:

  • Obsługa leasingu, w tym leasingu walutowego,
  • Obsługa lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).

   

Nasi partnerzy
Strony powiązane
Słowa kluczowe